Dine ressourcer

  Værd at vide om LCA og de nye lovkrav

  Hvad er en LCA?

  LCA, Life Cycle Assessment også kaldet livscyklusvurderinger en holistisk tilgang til at beregne en bygnings potentielle miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus. Miljøpåvirkningerne opstår primært ved fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer. Beregningsmetoden er beskrevet i standarden EN15978 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Vurdering af bygningers miljømæssige kvalitet – Beregningsmetode.

  Det kræver en masse data og information at lave en LCA-beregning for en bygning, da det er nødvendigt med mængder og miljødata for alle de relevante bygningsdele. Energiforbrug for byggeriet medtages iht. energirammeberegningen.

  BR18 krav til klimapåvirkning

  Fra 1. januar 2023 indføres krav om LCA-beregning. Kravet gælder alt nybyggeri, der er omfattet af en energiramme. Formålet med kravet er at reducere bygningernes klimapåvirkning.

  For nybyggeri over 1000 m² indføres en grænseværdi for CO2 på 12,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m² pr. år.

  Desuden indføres en lavemissionsklasse, også kaldet frivillig CO2-klasse, hvor kravet er en klimapåvirkning på højst 8,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m² pr. år.

  Overholdelse af kravet skal dokumenteres ved færdigmelding af byggesagen, men det anbefales at følge udviklingen gennem byggeriets faser for at sikre overholdelse.

  Betragtningsperiode og levetider

  Til beregnings af klimapåvirkning iht. BR18 benyttes en betragtningsperiode på 50 år, også selvom bygningens forventede levetid overstiger 50 år. Det betyder at alle materialer, der har en mindre levetid end 50 år har brug for udskiftning eller vedligehold. Hen over de 50 år medtages også bygnings energi- og varmeforbrug.

  I Real-Time LCA kan brugerne vælge andre betragtningsperioder, hvis man ønsker at undersøge betydning af fx materialer med lang levetid, eller ønsker at have parallelle beregninger, som efterlever firmaspecifikke standarder, eller andre landes varierende normer og krav.

  Ved beregning af klimapåvirkning medregnes udskiftning af bygningsdele og byggematerialer, og til bestemmelse af levetider benyttes principper som fastlagt i BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021.

  Livscyklus faser for byggeri.

  Faser Moduler
  Produkt A1 Råmaterialer
  A2 Transport
  A3 Fremstilling
  Byggeproces A4 Transport
  A5 Opførelse/Montering
  Brug B1 Brug
  B2 Vedligeholdelse
  B3 Reparation
  B4 Udskiftning
  B5 Renovering
  B6 Energiforbrug til drift
  B7 Vandforbrug til drift
  Endt levetid C1 Nedrivning
  C2 Transport
  C3 Forbehandling af affald
  C4 Bortskaffelse
  Uden for projekt D Potentiale for genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse

  Ved beregning af klimapåvirkning iht. BR18 §297-298 medtages ikke orangefarvede faser. I Real-Time LCA kan brugeren vælge om beregningen laves i henhold til dokumentation af BR18 klimakrav, men det er også muligt at medtage flere faser i beregningen. Dette muliggør dokumentation i henhold til den Frivillige bæredygtighedsklasse, hvor udledninger fra byggeprocessen skal medtages. Men også her, giver det mulighed for på simpel vis at have parallelle beregninger, som efterlever firmaspecifikke standarder, eller andre landes varierende normer og krav.

  Værd at vide om RTLCA

  Hvordan lever Real-Time LCA op til lovgivning og krav?

  Livscyklusvurdering eller LCA-beregninger i Real-Time LCA følger standarden EN15978. Til dokumentation af bygningers klimapåvirkning ift. BR18 benyttes en betragtningsperiode på 50 år og der medtages faserne:

  • A1: Råmaterialer.
  • A2: Transport.
  • A3: Fremstilling.
  • B4: Udskiftning (dog undtaget transport og udskiftningsproces).
  • B6: Energiforbrug til drift.
  • C3: Forbehandling af affald.
  • C4: Bortskaffelse.
  • D: Potentiale for genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse*

  *Punkt 8 opgøres, men medtages ikke i resultatet for dokumentation af overholdelse af grænseværdien.

  Klimapåvirkningen skal opgøres for de bygningsdele der fremgår af Bilag 2, tabel 6 i BR18 https://bygningsreglementet.dk/Bilag/B2/Bilag_2/Tabel_6#e53ebfa8-1dea-4737-aa53-69c8a848b30c.

  Hvilke miljødata benytter Real-Time LCA?

  Real-Time LCA har flere muligheder for tilknytning af miljødata til byggematerialer. Dels indeholder det et generisk datagrundlag fra BR18, bilag 2, tabel 7 https://bygningsreglementet.dk/Bilag/B2/Bilag_2/Tabel_7#787e83a6-b7d9-4a83-a4be-37574156daef.

  Herudover er det muligt at bruge data fra produkt- og branchespecifikke miljøvaredeklarationer som følger DS/EN15804 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg - Miljøvaredeklarationer – Grundlæggende regler for produktkategorien byggevarer. I Real-Time LCA er der data fra EPD Danmark https://www.epddanmark.dk/, EPD Norge https://www.epd-norge.no/?lang=no_NO. Der er desuden mulighed for selv at indtaste andre EPD’er. I forhold til brug af EPD’er henvises desuden til BR18 vejledning for gyldighed, relevans og anvendelse af EPD’er: https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Bygningers-klimapåvirkning/Kap-1_6#b6389a97-d00d-4e95-94c8-65101704088e.

  Til dokumentation af klimakrav iht. BR18 må der kun benyttes generisk data fra Tabel 7 og EPD data fra de specifikke produkter, der indgår i byggeriet.

  Real-Time LCA indeholder ligeledes mulighed for at vælge generisk data fra den tyske platform Ökobaudat, hvor data er frit tilgængeligt. Disse data kan bruges til sammenligninger og indledende screeninger hvis de ønskede materialedata ikke er til rådighed i generisk data fra Tabel 7 eller som EPD data.

  I Real-Time LCA overvåges data løbende og opdateres med ændringer, tilføjelser og andet relevant, i starten af hver måned. Brugeren kan til enhver tid se hvilke miljødata, der benyttes i LCA beregningerne, med fuld sporbarhed til kilden.

  Omregning af forskellige enhedsfaktorer

  Ved brug af miljødata skal der være særlig opmærksomhed på omregning mellem de værdier der er oplyst baseret på en bestemt enhedsfaktor, og den enhed man opgør mængder efter i bygningsmodellerne. Real-Time LCA hjælper med at sikre dette da omregningen sker automatisk mellem flere enheder.

  Arealopgørelse

  Ved beregning af klimapåvirkningen fra en bygning skal dennes areal opgøres. Det gælder dels det opvarmede areal som lægger til grund for energiforbruget i driftsfasen og dels referencearealet, som benyttes til vurdering af BR18 klimakravet.

  Referencearealet tager udgangspunkt i beregningen af etagearealet, og der medtages alle etagearealer, herunder alle opvarmede etagearealer. Der er dog en række modifikationer til opgørelsen af referencearealet.

  • Alle kælderarealer, affaldsrum i terrænniveau og sikringsrum medregnes. Det vil sige, at disse arealer regnes fuldt med (100 pct.). Det er dog kun rum, som er integreret i bygningen. Fritstående sikringsrum og affaldsrum medregnes hverken i forhold til materialer eller arealer. Kælder regnes med, uanset om den er opvarmet eller uopvarmet.
  • Udvendige ramper, trapper, brandtrapper, altaner, altangange og lignende, medregnes med 25 pct. Det vil sige, at hvor disse arealer ikke indgår i arealopgørelsen ifølge § 455, skal de medregnes med 25 pct. af arealet i opgørelsen af klimapåvirkning. Andre eksempler på arealer, der kan være omfattet af 25 pct., kan for eksempel være Stack-parking områder, som muliggør parkering i flere niveauer inden for en etage.
  • Integrerede garager til enfamiliehuse, rækkehuse og lignende medregnes alene med 50 pct. Integrerede garager betyder, at garagen er en del af og opført sammen med bygningen, dvs. deler ydervæg, tag mm.
  • Integrerede carporte, udhuse, overdækninger, skure og lignende medregnes alene med 25 pct. Dette dækker konstruktioner, der er opført som integreret del af bygningen, som for eksempel integrerede overdækkede legeområder. Det betyder fx, at der for en bygning opført på søjler, hvor arealet under dækket, som søjlerne bærer, anvendes til parkeringspladser, skal medregne 25 pct. af arealet under stolperne i referencearealet. Et andet eksempel er teknikhuse på tage, som også vil medregnes med 25 pct. af arealet.
  • Walk-on-ceilings og lignende medregnes alene med 25 pct. Walk-on-ceilings er for eksempel installationslofter, hvis højde svarer til rumhøjde, og som kan bære personlaster.
  • Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser, udnyttede tagflader og lignende medtages ikke, hverken hvad angår materialer anvendt til opførelsen eller arealet af disse områder.

  I BR18 vejledningen om kravet gives der eksempler på opgørelse af referencearealer. Disse procentuelle omregninger, foretages automatisk i Real-Time LCA.

  https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/11/BRV/Bygningers-klimapåvirkning/Kap-1_3#278e8c9a-6fe4-4a00-ab1c-f9df4e0a8a73

  Særlige forhold

  Der kan være særlige forhold, som kan medføre et nødvendigt forøget materiale- eller energibehov, og som vil medføre, at et byggeri muligvis overskrider grænseværdien for CO2e. Særlige forhold omfatter særlige krav på grund af hospitals- og laboratorieudstyr, høj nyttelast på dæk, konsekvensklasse CC3+, jordbundsforhold og høje renheds- krav eller sikringskrav. I disse tilfælde kan der søges om tillæg således, at det ekstra forbrug ikke indgår i opgørelsen for overholdelse af BR18 kravet.

  https://bygningsreglementet.dk/Bilag/B2/Bilag_2/Tabel_9#f00f6d89-6367-439e-baff-981c21725ab7

  Disse udregninger, foretages automatisk i Real-Time LCA, når der registreres særlige forhold.

  Dokumentation af LCA

  I Real-Time LCA sikres det at du overholder krav til dokumentation iht. BR18 kravet om klimapåvirkning. Dette gøres gennem mulighed for generering af en rapport med LCA-dokumentation.

  Beregningen skal indeholde bygningsdele som tag, ydervægge, indervægge, dæk og lignende medregnes fra malingen på den indvendige side til beklædningen på den udvendige side. For de tekniske installationer medregnes tekniske anlæg og hovedføringsveje. Elinstallationer og inventar skal ikke medtages. Mængderne skal repræsentere det færdige byggeri som ”as built”. Det skal fremgå hvilke miljødata der benyttes og LCA-resultatet skal fremgå på en overskuelig måde, så det kan vurderes om kravet overholdes.

  Vejledninger